...นางสาวสุรัสวดี มูลประหัส ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนบ้านท่ามะขาม...

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552

บล็อกเพื่อนครู 52


โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
นางสาวแสงดาว กอกิมพงษ์


โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี

นายนัสฐกร นาคอก
วิภา อุกัต
นางสาวคำนึง พุ่มแดง


โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
นางสาวศิริพร ศรีอุบล
นางสาวธัญรัตน์ ฤทธิ์มหา
นางสาวอภิญญา ลิงเพ็ชร
นางสาวปรียกร คินาสินธุ์

โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง
นายสิริพร ทองผาสีงาม
นายสุวรรณ บุญศรี


โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

นางสาวปวีณ์สุดา ฟักเขียว
นางสาวรุ่งทิวา สุขมาก
นางสาวรัตติกาล ลิ้มปวะนิช
นายเอกพันธ์ อรกุล

โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
นายชืดชัย ทองโบราณ
นางสาวพัชรี แน่นทรัพย์
นางสาวทัศนีย์ ภักดีพงษ์
นางสาวบังอร แผ่นไธสง

โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
นางสาวปวีณา โพธิ์จินดา
นางสาวไพลิน สมันศรี
นายสมศักดิ์ ดำดิบเหมาะ

โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง
นางสาวมุทิตา บุตรสีตะราช
นางสาวเกสร พุทธรักษา
นางสาวสุวิชา แจ่มเหมือน
นางสาวณิติยา พรมดี

โรงเรียนมหาราช7
นางสาวสุพัฒตรา วงศ์วรรณ
นางสาวอมรรัตน์ ศรีสังเวช

โรงเรียนบ้านจอมบึง
นางสาวกาญจนา ชอบกลาง
นางสาวอัมพร บุญมาลี
นางสาวโสธร พรมฟ้า
นางสาวศิริพร ศรีสุวรรณ์
น.ส.ราตรี บุญเลิศ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (ประสาทรัฐ)
นายทศพร ไพรบึง
นางสาวรัตนา ผดุงสำโรง
นางสาวอัฉราภรณ์ นนท์ปัญญา

นายอภิชิต ศิริวงษ์
นายนางสาวเพ็งพร พิมพาแสง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1. แต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2. ลงเวลามาทำงาน เวลากลับและลงลายมือชื่อในใบลงเวลาฝึกงานทุกวัน
3. ในกรณีที่จำเป็นไปปฏิบัติงานไม่ได้ ให้ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาและเก็บใบลาที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้วนำมาแสดงต่ออาจารย์นิเทศก์อีกครั้งหนึ่ง
4. ต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยฝึกสอนนั้นโดยเคร่งครัด
5. ห้ามมิให้เปิดเผยความลับของสถานที่ที่นักศึกษาไปฝึกสอน
6. ให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันลงในเอกสารฝึกสอน และมอบให้ผู้ควบคุมการฝึกงานตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและลงรายชื่อกำกับทุกสัปดาห์
7. เสนอเอกสารการฝึกสอนให้อาจารย์นิเทศตรวจทุกครั้ง ที่อาจารย์นิเทศก์ไปทำการนิเทศก์


โครงการครูสหกิจ มรภ.จอมบึง ...นักศึกษาคงทราบแล้วว่ารุ่นพี่ ปี 5 ของคณะครุศาสตร์ กำลังฝึกปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 2 ภาคเรียน ซึ่งผ่านมาแล้วเกือบ 1 ภาคเรียน ในการฝึกปฏิบัติการสอนครั้งนี้ เป็นการฝึกในโครงการ ครูสหกิจศึกษา ครูสหกิจคืออะไร ครูสหกิจเป็นโครงการที่สำนักงานการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ทำโครงการขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาครูขาดแคลน โดยความร่วมมือกันระหว่าง สถานศึกษา และโรงเรียนที่ขาดแคลน

หลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการ

1. การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาครูในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูให้เป็นไปโดยความสมัครใจของนักศึกษา
2. นักศึกษาครูที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาครูหลักสูตร 5 ปี
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาได้แก่ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 และภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 5
4. การนิเทศการสอนของนักศึกษาเป็นการดำเนินงานร่วมกับ 3 ฝ่าย ได้แก่ สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ในพื้นที่และครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน 5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาในอัตรา 1,200 บาท/สัปดาห์ หรือ 4,800 บาท/เดือนโครงการนี้มีระยะดำเนินการ 2550-2553 แล้วแต่ว่ารัฐบาลจะอนุมัติให้ดำเนินการต่อหรือไม่ ก็คงต้องติดตามต่อไป
บุคลากรโรงเรียนบ้านท่ามะขาม

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน