...นางสาวสุรัสวดี มูลประหัส ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนบ้านท่ามะขาม...

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

3 พ.ย. 52

วันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันที่สอง มีนักเรียนมาโรงเรียนยังไม่ถึง 80 เปอร์เซ็นเลย แต่วันนี้ต้องทำการเรียนการสอนแล้ว คาบ 1 วันนี้สอน นักเรียนชั้น ป.5 วันนี้ทดสอบให้นักเรียน เรื่องการหาร นักเรียนส่วนมากยังหารไม่เป็น จึงได่ยกตัวอย่างและอธิบายทีละขั้นตอนให้นักเรียนฟังและซักถามนักเรียนจนนักเรียนบางส่วนตอบได้จึงให้ทำแบบฝึกหัด 3 ข้อ จากนั้นตรวจดูแบบฝึกที่นักเรียนทำมีผู้ที่ทำได้ถูกต้องเพียง 3 คนที่เหลือยังใส่ตัวเลขไม่ตรง และหาคำตอบไม่ได้ ซึ่งจะทำการแก้ไขในชั่วโมงซ่อมเสริม คาบ 3 สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กิจกรรมแรกให้นักเรียนจัดชั้นเรียนและทักทาย จากนั้นทบทวนเกี่ยวกับการ บวก ลบ คูณ และหารจำนวนไม่เกิน 100,000 นักเรียนให้ความสนใจดี จึงทดสอบโดยให้ทำแบบฝึกเพื่อทบทวนความรู้ จำนวน 10 ข้อ
ในช่วงพักกลางวันมีผู้มีอุปการคุณมาเลี้ยงอาหารและแจกขนม ให้นักเรียน และเวลา 13.00 น. ทำพิธีขอบคุณผู้มาเลี้ยงอาคาร จากนั้น ในช่วงบ่ายได้ปฏิบัติตามคำสั่งของครูพี่เลี้ยง คือครูอำไพ เกิดดี ให้จัดบอดร์และจัดทั้งเทอมเลยจึงรีบปฏิบัติโดยเร็ว วันนี้ก็หมดไปอีกหนึ่งวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1. แต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2. ลงเวลามาทำงาน เวลากลับและลงลายมือชื่อในใบลงเวลาฝึกงานทุกวัน
3. ในกรณีที่จำเป็นไปปฏิบัติงานไม่ได้ ให้ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาและเก็บใบลาที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้วนำมาแสดงต่ออาจารย์นิเทศก์อีกครั้งหนึ่ง
4. ต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยฝึกสอนนั้นโดยเคร่งครัด
5. ห้ามมิให้เปิดเผยความลับของสถานที่ที่นักศึกษาไปฝึกสอน
6. ให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันลงในเอกสารฝึกสอน และมอบให้ผู้ควบคุมการฝึกงานตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและลงรายชื่อกำกับทุกสัปดาห์
7. เสนอเอกสารการฝึกสอนให้อาจารย์นิเทศตรวจทุกครั้ง ที่อาจารย์นิเทศก์ไปทำการนิเทศก์


โครงการครูสหกิจ มรภ.จอมบึง ...นักศึกษาคงทราบแล้วว่ารุ่นพี่ ปี 5 ของคณะครุศาสตร์ กำลังฝึกปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 2 ภาคเรียน ซึ่งผ่านมาแล้วเกือบ 1 ภาคเรียน ในการฝึกปฏิบัติการสอนครั้งนี้ เป็นการฝึกในโครงการ ครูสหกิจศึกษา ครูสหกิจคืออะไร ครูสหกิจเป็นโครงการที่สำนักงานการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ทำโครงการขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาครูขาดแคลน โดยความร่วมมือกันระหว่าง สถานศึกษา และโรงเรียนที่ขาดแคลน

หลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการ

1. การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาครูในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูให้เป็นไปโดยความสมัครใจของนักศึกษา
2. นักศึกษาครูที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาครูหลักสูตร 5 ปี
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาได้แก่ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 และภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 5
4. การนิเทศการสอนของนักศึกษาเป็นการดำเนินงานร่วมกับ 3 ฝ่าย ได้แก่ สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ในพื้นที่และครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน 5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาในอัตรา 1,200 บาท/สัปดาห์ หรือ 4,800 บาท/เดือนโครงการนี้มีระยะดำเนินการ 2550-2553 แล้วแต่ว่ารัฐบาลจะอนุมัติให้ดำเนินการต่อหรือไม่ ก็คงต้องติดตามต่อไป
บุคลากรโรงเรียนบ้านท่ามะขาม

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน